Нови 32 мобилни комуникационни системи получи ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“

На 17.02.2021 г., в логистичния център на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ гл. комисар Николай Николов получи от д-р Васил Баров, президент на „Ратола Лизинг“ ЕООД ключовете на нови 32 мобилни комуникационни системи, тип 1. Стойността на договора за доставка на мобилните комуникационни системи и гаранционно техническо обслужване е 2 617 694 лева без ДДС, а финасирането за закупуването на техниката е осигурено по проект „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ Договорът за доставката на модерните мобилни комуникационни системи бе подписан на 25-и септември 2020 година и изпълнен предсрочно от изпълнителя по  Обособена позиция № 1 – „Ратола Лизинг“ ЕООД.

„Закупуването и доставката на тези модерни комуникационни системи по ОП „Околна среда 2014-2020“  е част от по-голям и амбициозен проект. Дейностите по него са насочени към оптимизиране на превенцията, готовността и реагирането при риск от бедствия от природен характер, както и извършване на адекватни анализи и оценки на различните видове риск.“. Това заяви директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Николай Николов, който получи ключовете на нови 32 мобилни комуникационни системи, тип 1. Кратката церемония се състоя в логистичния център на главната дирекция (снимки и видео в приложение).

„Ратола се е доказала през годините като надежден доставчик към институционални и частни клиенти, а положителната обратна връзка, която получаваме от тях за нашите продукти и услуги, ни носи удовлетворение. Щастливи сме, че от днес Главна дирекция „Пожарна безопасности защита на населението” също е наш клиент. Благодарим Ви за гласуваното доверие – ще направим всичко, което е по силите ни, за да оправдаем Вашия избор“ – каза в своето обръщение д-р Васил Баров, президент на „Ратола Лизинг“ ЕООД.

Припомняме, че проект „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ е насочен към оптимизиране на превенцията, готовността и реагирането при риск от бедствия от природен характер (наводнения, свлачища и причинените от тях бедствия), както и извършване на адекватни анализи и оценки на различните видове риск.

В рамките на проекта е предвидено проучване и идентифициране на съществуващите локални информационни системи. На база извършеното проучване ще бъде изградена една обща информационна платформа, интегрираща съществуващите локални системи, съвместима с НСУВРB и с възможност за последваща интеграция с Европейска система за оповестяване на населението.

Предвижда се изготвяне на предложение за Национален план за управление на риска от бедствия, базиран на оценка на риска, който ще отчита вероятните въздействия на промените в климата и съществуващата стратегия за адаптиране към промените му. За целта ще бъде извършено систематизиране и унифициране на информацията за минали бедствия. От друга страна ще бъде разработена концепция с препоръки за разработване и прилагане на нов междуинституционален подход за събиране на данни, съпоставими и позволяващи извършването оценка на риска.

В резултат на изпълнението на проекта и предвидените дейности по организиране на обучения и мероприятия, както и по техническо обезпечаване на оперативните екипи, ще бъде повишена ефективността на компетентните органи в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия от природен характер, основаващи се на адекватна оценка на риска.

Ще бъде намалено времето за обмен на информация при анализи и оценки на рискове от природен характер, както и времето за реагиране. Процесът на вземането на решение за реагиране в случаите на риск от предстоящо или вече настъпило бедствие от природен характер ще бъде оптимизиран. Цели се подобряване на координацията между органите на изпълнителната власт при управлението на риска с цел ограничаване/ликвидиране на последствията от бедствия с природен характер.