ААП прави Предложения за допълнения в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението  по пътищата

Асоциацията на автомобилните производители  (ААП) направи предложение да бъдат  включени следните допълнения в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението  по пътищатав чл.150а, ал2 както следва.

ДО

Главен комисар Калоян Драганов

Началник на отдел „Пътна полиция“

ГД “Национална полиция“

Относно: Предложения за допълнения в  проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението  по пътищата

Уважаеми главен комисар Драганов,

Във връзка с публикувания за  обществено  обсъждане  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата / и като член на РГ за изготвяне на проекта/  от Асоциацията на автомобилните производители  предлагаме  да бъдат  включени следните   допълнения в чл.150а, ал2 както следва.

  1.        „ Водач, придобил правоспособност за управление на моторни превозни средства от категория B, получава правоспособност да управлява и превозни средства от категория А1, при условие, че притежателят на свидетелството за категория В е най-малко 21 годишен.

Мотиви: Съгласно  Закона за  движение по пътищата, водачите на МПС  с  категория А1 е допустимо управлението на:

а) мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 cm3, с максимална мощност не повече от 11 kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/kg;

б) триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 kW.

Директива 2006/126/ЕО на ЕП / консолидирана версия/ относно свидетелства за управление на превозни средства / чл.6,т.3, б. „а“ и б.“б“ / дава възможност   в националните  законодателства на страните членки, да се регламентира управление на  посочените ПС /двуколесно МПС  до 125 сm3 и триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 kW  с категория В.

Проучване на ААП показа, че страните в които е въведена възможността с категория B да се управляват  мотоциклети с работен обем на двигателя до 125 cm3, с максимална мощност не повече от 11 kW са:

Чехия;  Италия; Литва; Латвия; Люксембург; Португалия; Полша (минимум 3 години притежание на B категория); Австрия (минимум 5 години притежание на B категория и допълнителни шест учебни часа); Белгия (минимум 2 години притежание на B категория и допълнителни четири учебни часа); Естония (минимум 3 години притежание на B категория); Франция (минимум 2 години притежание на B категория и допълнителни седем учебни часа);

С възможност с категория B да се управляват    триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 kW са:

Австрия; Чехия; Естония; Финландия; Италия;  Норвегия; Португалия; Румъния; Швеция; Словения; Обединеното кралство; Белгия (притежание на B категория  и четири допълнителни учебни часа); Франция (минимум 2 години притежание на B категория и допълнителни седем учебни часа);

Приемането на този текст ще даде възможност за разширяване    употребата на двуколесни МПС. Това ще спомогне за облекчаване на  трафика и  паркирането в големите градове и  ще доведе до намаляване замърсяването на околната среда

 В чл.150а, ал.2, т.6 в края да се добави ново изречение „ превозни средства, задвижвани от алтернативно гориво, чиято максимално допустима маса е по-голяма от 3 500 кг., но ненадвишаваща 4 250 кг.“.

Мотиви: С Директива  2018/645 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година, допълваща  Директива 2006/126/ЕО на ЕП  относно свидетелства за управление на превозни средства се дава възможност страните членки  да позволят на водачи, притежаващи свидетелство за управление от категория B да управляват превозни средства, задвижвани от алтернативно гориво, чиято максимално допустима маса е по-голяма от 3 500 кг., но ненадвишаваща 4 250 кг. Важно е да се отбележи, че  изменението  е за електрическите лекотоварните автомобили с монтирана батерия, която  завишава   собственото тегло на автомобила, което  се дължи само на превишението на масата на задвижващата система / в сравнение със задвижващата система на ПС със същите размери, което е оборудвано с конвенционален двигател с вътрешно горене с принудително запалване или със запалване чрез сгъстяване/. По отношение на тези превозни средства  не се увеличава товарният капацитет.

Целта на изменението е да се улесни и насърчи използването на превозни средства с алтернативно гориво.

Изменението е влязло в сила  през май 2020 г. , което кореспондира с   Европейският зелен пакт /  2020 г/, с който страните-членки на ЕС приеха ангажимент Съюзът да стане първият неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Поставената  цел за намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата през 1990 г.  предвижда промени в  транспорта, който следва да се съобрази с насърчаваното от страна на Европейската комисия използване на превозни средства със задвижване с алтернативно гориво.

Оставаме на разположение при необходимост за обсъждане на предложенията.

 

С уважение:

Храбрин Иванчев

Председател на УС на ААП